سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است http://www.levaozzeynab-zaker.com 2018-05-20T10:14:17+01:00 text/html 2018-05-16T23:52:42+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله حاج حسین سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/892 <div style="text-align: center;">حاج حسین سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر در میلاد حضرت رقیه (س)<br><br><div id="15265157077840709"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/kBQrV/vt/frame" height="100%" width="100%"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-05-16T03:32:36+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله کربلایی مهدی رعنایی به یاد ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/891 <div align="center"><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif"></div>مولودی خوانی کربلایی مهدی رعنایی به یاد ا سید جواد ذاکردر میلاد حضرت رقیه (س)<br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7800536662/zohor313yar_blogfa_43_.gif" alt="zohor313yar_blogfa_43_.gif"><br><div id="15264425525650772"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/5Misg/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998376/sheklak2_6_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998376/sheklak2_6_.gif"></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998584/sheklak1_2_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998584/sheklak1_2_.gif"></div><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998550/sheklak1_1_.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998550/sheklak1_1_.jpg" width="480" height="36"><br></div> text/html 2018-05-15T09:49:31+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/890 <div align="center">کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر<br></div><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"><div id="15263777452712984"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/tU0RO/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8324138100/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_9_.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8324138100/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_9_.gif" class="transparent"></div> text/html 2018-05-13T04:18:34+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله دو کلیپ از دوازدهمین سالگرد زنده یاد سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/888 <div align="center">دو کلیپ از دوازدهمین سالگرد زنده یاد سید جواد ذاکر<br><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif" class="transparent"></div><div id="15261852652256652"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/cpLOl/vt/frame" height="100%" width="100%"></iframe></div></div><br><strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998492/sheklak1_6_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998492/sheklak1_6_.gif"><br><br></span></strong></span></strong><div id="15261852624977846"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/NYzh8/vt/frame" height="100%" width="100%"></iframe></div></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif"></div> </div> text/html 2018-05-11T02:30:16+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله حاج اسلام میرزایی -دوازدهمین سالگرد ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/887 <div align="center">حاج اسلام میرزایی -دوازدهمین سالگرد ا سید جواد ذاکر<br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998376/sheklak2_6_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998376/sheklak2_6_.gif"></div><div id="15260058513346562"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/m7rcC/vt/frame" height="100%" width="100%"></iframe></div></div><br><div style="text-align: center;"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8259491918/6.png" src="http://s6.picofile.com/file/8259491918/6.png"></div> </div> text/html 2018-05-07T01:54:20+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله کربلایی سید علی فالی -دوازدهمین سالگرد ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/886 <div style="text-align: center;">کربلایی سید علی فالی -دوازدهمین سالگرد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif"><br><div id="15256581279976914"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/O8CI1/vt/frame"></iframe></div></div><img src="http://s6.picofile.com/file/8254219918/5_6_.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8254219918/5_6_.gif"></div> text/html 2018-05-01T08:48:31+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر- میکس- میلاد امام حسن عسکری (ع) 83 http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/885 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;صوت روی میکس مربوط به میلاد امام حسن عسکری (ع) سال 83 می باشد</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-32.gif" alt="یا مهدی ادرکنی" width="553" height="22" style="color: rgb(17, 17, 17); font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234); margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; max-width: 100%; font-weight: 700; text-align: right;"><br><div id="15251646601069256"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/WyuXM/vt/frame"></iframe></div></div><img src="http://s4.picofile.com/file/7800536662/zohor313yar_blogfa_43_.gif" alt="zohor313yar_blogfa_43_.gif"></div> text/html 2018-04-30T05:41:42+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-میلاد امام حسن عسکری(ع) سال83 به صورت صوتی http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/884 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif"><br><br><br>سید جواد ذاکر-میلاد امام حسن عسکری(ع) سال83 به صورت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">19 دقیقه فایل صوتی<br><br>مولودی خوانی بسیار زیبا و فوق العاده ا سید جواد ذاکر<br><br>پخش برای اولین بار از وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312973350/zaker_milad_emam_hasan_askary_83_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884184/0_icon_6_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884184/0_icon_6_.jpg"></a><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998500/sheklak1_7_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998500/sheklak1_7_.gif" height="107" width="475"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif"></div><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8324977376/bbb.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8324977376/bbb.jpg" height="388" width="518"><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998550/sheklak1_1_.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998550/sheklak1_1_.jpg" height="37" width="464"></div><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(12, 25, 33);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(12, 25, 33);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif"> <br> </div> text/html 2018-04-24T17:07:46+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله حاج اسلام میرزایی به یاد ا سید جواد ذاکر به صورت صوتی http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/882 <div style="text-align: center;"><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324137992/2_33_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324137992/2_33_.gif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324137992/2_33_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324137992/2_33_.gif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324137992/2_33_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324137992/2_33_.gif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324137992/2_33_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324137992/2_33_.gif"><br></div><img src="http://s5.picofile.com/file/8104860334/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_1_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104860334/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_1_.gif" width="362" height="114"><br><br>حاج اسلام میرزایی به یاد ا سید جواد ذاکر به صورت صوتی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">12 سالگرد ا سید جواد ذاکر<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8324526126/12salgard_zaker_1_.mp3.html" target="" title=""><img class="transparent" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8192516826/000_2_.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8192516826/000_2_.gif" width="204" height="180"></a>تصویری از اعلامیه تیرماه ۸۵<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8324526576/photo_2018_04_18_22_48_58.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8324526576/photo_2018_04_18_22_48_58.jpg" class="shrinkToFit" width="481" height="288"><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8104861342/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104861342/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88.gif" width="477" height="50"><br></div> text/html 2018-04-23T03:12:26+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله حاج بهزاد حسنی و کربلایی عادل علیپور به یاد ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/881 <div style="text-align: center;">حاج بهزاد حسنی و کربلایی عادل علیپور به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جشن میلاد امام حسین (ع) و میلاد حضرت عباس (ع) سال 97<br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div id="15244539077870034"><style><br>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/pcUT6/vt/frame" height="100%" width="100%"></iframe></div></div><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138042/2_82_.gif" class="transparent"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ماه شب من ابوالفضله<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8324138000/2_50_.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8324138000/2_50_.gif" class="transparent"><img src="http://s9.picofile.com/file/8324138000/2_50_.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8324138000/2_50_.gif" class="transparent"><br><br><div id="15244539035360149"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/AWhQ4/vt/frame" height="100%" width="100%"></iframe></div></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8324138100/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_9_.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8324138100/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA_9_.gif" class="transparent"></div> text/html 2018-04-20T05:16:25+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله عینی فرد و فالی به یاد ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/880 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;">مداحی زیبای کربلایی حسین عینی فرد و کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر-شهادت حضرت زینب (س) سال96<br></span></div><div><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;"><br></span></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif" class="transparent"></div><div style="text-align: center;"><br><div id="15242013631439487"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JKyPq/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8324137400/0mazhabi_31_.gif"><br><br></div> text/html 2018-04-14T09:09:16+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله می خوام دوباره بخونم به یاد دوران قدیم http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/879 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998584/sheklak1_2_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998584/sheklak1_2_.gif"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8104873950/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_6_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104873950/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_6_.gif" height="146" width="450"><br><br><br>می خوام دوباره بخونم به یاد دوران قدیم<br><br>که با صدای سید جواد به سینه و سر می زدیم<br><br>به یاد اون سیدی که یادش توی خاطره هاست<br><br>می گفت همیشه عشق من اون تک یل کرببلاست<br><br>یه جوری توی روضه ها به سینه و سر می کوبید<br><br>انگار تو مجلس همیشه حضرت زهرا رو می دید<br><br>به صورتش لطمه میزد می گفت که حالم مضطره<br><br>آی اهل عالم بدونید حسین غریب مادره<br><br>می گفت برای عمه ام سر خودم رو میشکونم<br><br>بذار تموم ادم ها با سنگ کفرم بزنند<br><br>گاهی میون روضه ها یا تو شور وهمهمه<br><br>می گفت که عمه جانم رو دوستش دارم یه عالمه<br><br>می گفت با روضه حسین عجین شده جون و تنم<br><br>ای اهل عالم بدونید من از حسین دم میزنم<br><br><p style="text-align: center;"><font color="#f0d502"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#c3cf6c"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#c2e7ff"><font color="#ffffff"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-37.gif" height="28" width="370" border="0"></font></font></font></font></font></font></p><br><br>12 سالگرد ا سید جواد ذاکر<br><br><div align="center"><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8323741342/12salgard_zaker_2_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884100/0_icon_5_.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884100/0_icon_5_.png" class="transparent" height="136" width="380"></a></div></div><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8323664934/photo_2018_04_13_08_58_32.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8323664934/photo_2018_04_13_08_58_32.jpg" class="shrinkToFit" height="469" width="374"><br><br>عکس کمتر دیده شده از زنده یاد سید جواد ذاکر در محرم 83<br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998568/sheklak1_3_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998568/sheklak1_3_.gif"><br><br> </div> text/html 2018-04-09T02:38:49+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله عکس تازه منتشر شده از ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/878 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">یه روز میاد صدای من خاطره ها رو میشکنه</div><div align="center"><br></div><div align="center">یه روز میاد ذکر لبم طعنه به مردم میزنه</div><div align="center"><br></div><div align="center">یه روز میاد آی ادم ها از طعنه هاتون پاک میشم</div><div align="center"><br></div><div align="center">یه روز&nbsp; میاد که میشه تو بهشت زهرا خاک بشم</div><div align="center"><br></div><div align="center">اما بمونه یادتون مجنون عالمین بودم</div><div align="center"><br></div><div align="center">با تموم بدیم ولی من نوکر حسین بودم</div><div align="center"><br></div><div align="center">یه روز به جرم عاشقی پیش چشم ها کتک زدن</div><div align="center"><br></div><div align="center">با حرف هاشون اون ادم ها به زخم من نمک زدن</div><div align="center"><br></div><div align="center">یه روزی دور من بودن این کیه نوکر اقا</div><div align="center"><br></div><div align="center">یه روزی منکرم شدن این کیه کافر به خدا</div><div align="center"><br></div><div align="center">یه روز میشه منم میرم حرف و حدیث تموم میشه</div><div align="center"><br></div><div align="center">بازم میاد روی لبا هیچکی فلانی نمیشه</div><div align="center"><br></div><div align="center">ولی بدونید آی ادم ها از کسی من دم نزدم</div><div align="center"><br></div><div align="center">تو هیات ها حرفی به جز عشق محرم نزدم</div><div align="center"><br></div><div align="center">منم میشه یه روز میرم یه عکس می مونه و یه پلاک</div><div align="center"><br></div><div align="center">یه قبر بی نام و نشون یه سنگ قبر یه تیکه خاک</div><div align="center"><br></div><div align="center">اما بدونید ادم ها با سینه پر اتیشم&nbsp;</div><div align="center"><br></div><div align="center">میرم به پیش فاطمه مهمون اربابم میشم</div><div align="center"><br></div><div align="center">چیزی نمی خوام از شما روضه خونی کار منه</div><div align="center"><br></div><div align="center">اگه همه برید چه غم اخه اقام یار منه</div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998500/sheklak1_7_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998500/sheklak1_7_.gif" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;" height="125" width="553"></p><div><br></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; font-weight: bold;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: 400; text-align: -webkit-center;">عکس تازه منتشر شده از ا سید جواد ذاکر-زمستان هشتاد و دو -مسجد عربلر تبریز و سینه زنی در محضر حاج ابراهیم رهبر</span></p><p style="text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; font-weight: bold;"><br></p></div><div align="center"><br><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323279226/photo_2018_04_08_14_35_26.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8323279226/photo_2018_04_08_14_35_26.jpg" height="458" width="458"></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998376/sheklak2_6_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998376/sheklak2_6_.gif"></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998584/sheklak1_2_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998584/sheklak1_2_.gif"></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998550/sheklak1_1_.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998550/sheklak1_1_.jpg" height="36" width="480"><br><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-04-06T09:27:34+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله کربلایی سید علی مومنی- دوازدهم فرودین97-مزار ا سید جواد ذاکر http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/877 <div style="text-align: center;">کربلایی سید علی مومنی- دوازدهم فرودین97-مزار ا سید جواد ذاکر<br><br><br><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-32.gif" alt="یا مهدی ادرکنی" width="553" height="22" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; font-weight: 700; text-align: right;"><br><div id="15230151638561885"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/uq86x/vt/frame"></iframe></div></div><img src="http://s4.picofile.com/file/7800536662/zohor313yar_blogfa_43_.gif" alt="zohor313yar_blogfa_43_.gif"></div> text/html 2018-04-01T12:37:50+01:00 www.levaozzeynab-zaker.com روح الله سه مداحی زیبای کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر به صورت صوتی http://www.levaozzeynab-zaker.com/post/876 <div style="text-align: center;">سه مداحی زیبای کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر به صورت صوتی<br><br><br></div><div style="text-align: center;"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif" src="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif" src="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif" src="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif"><br><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8195218800/clic_2_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8195218800/clic_2_.gif"><br><strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998492/sheklak1_6_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998492/sheklak1_6_.gif"></span></strong></span></strong><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s7.picofile.com/file/8259596184/0202.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8259596184/0202.jpg" width="511" height="383"><br><br></div><br><div style="text-align: center;"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8259491918/6.png" src="http://s6.picofile.com/file/8259491918/6.png"></div>